Ogłoszenie nr 553545-N-2017 z dnia 2017-07-19 r. 

Gmina Trzyciąż: Modernizacja budynku remizy OSP w Porąbce
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego