Studium Gminy Trzyciąż - Wyłożenie do publicznego wglądu od 20.11.2017 do 20.12.2017 r.

Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 2664

Wszystkich 97414

 

Gmina Trzyciąż  przystąpiła do  realizacji  projektu pn „.Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego,  poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne . Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych.  Kwota dofinansowania 728 068,86zł .
Okres realizacji projektu to 10.07.2017r.-09.07.2019 r . a udział w projekcie biorą ZS  Jangrot , Sucha , Zadroże .Prace nad projektem trwały od zeszłych wakacji.

W ramach projektu zaplanowano –wyposażenie  3 międzyszkolnych  pracowni matematyki  i przedmiotów przyrodniczych  w pomoce naukowe i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia eksperymentów i obserwacji( m. in. w dygestoria, szafy laboratoryjne, wagi , przyrządy pomiarowe, przyrządy optyczne, szkła laboratoryjne, palniki, gry matematyczne planszowe, logiczne ,bryły geometryczne, krzywomierze, bryły szkieletowe, globusy, atlasy, mapy ścienne itp.) oraz sprzęt TIK - teleinformatyczny  (m. in. zestawy przenośnych komputerów  z oprogramowaniem , drukarki 3D, urządzenia umożliwiające ładowanie i zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym ,systemy do zbierania i analizowania odpowiedzi).  Ponadto  utworzone zostaną wewnątrzszkolne  sieci bezprzewodowe dzięki zakupionym w  ramach zadania niezbędnym  urządzeniom sieciowym , aby zapewnić we wszystkich pomieszczeniach szkolnych w ZS dostęp do szkolnych sieci wi- fi. Doposażenie pracowni szkolnych w w/w sprzęt pozwoli  na realizację dodatkowych zajęć  z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania, w tym eksperymentu.
Uczniowie  SP  z  klas IV-VII  w roku szkolnym 2017/2018  i uczniowie  klas IV-VIII   w roku szkolnym 2018/2019 skorzystają z zajęć pozalekcyjnych   rozwijających kompetencje  matematyczno – przyrodnicze oraz cyfrowe . Kompetencje cyfrowe podniosą również na zajęciach dodatkowych uczniowie kl. II i III  Gimnazjum .
W ramach zajęć uczniowie będą   uczyć się  m. in.  programowania robotów , wezmą udział w edukacyjnej wycieczce  dzięki której poznają wydział Robotyki na jednej z technicznych uczelni w Krakowie , w odkrywaniu praw przyrody pomoże  uczestnikom zajęć pozalekcyjnych wycieczka  do Warszawy  gdzie odwiedzą laboratoria Centrum Nauki Kopernik, BioCentrum Edukacji Narodowej, Muzeum Ziemi i Geologiczne

Dostęp do zajęć będzie niedyskryminujący ze względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność.

Wsparciem w ramach  realizacji projektu zostanie objętych  również 45 nauczycieli z 3 Zespołów Szkół w ramach zadania: Doskonalenie nauczycieli . Zadanie jest  odpowiedzią na zdiagnozowane w 3 szkołach podstawowych i 3 gimnazjach w: Jangrocie , Suchej  i Zadrożu potrzeby dotyczące  rozwoju kompetencji i umiejętności. Nauczyciele matematyki i przedmiotów przyrodniczych  zdobędą nową wiedzę w zakresie  nauczania w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu i projektu, w tym w pracy z uczniem zdolnym,zaś nauczyciele przedmiotowcy  w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi, TIK i podniesienia kompetencji cyfrowych.