W okresie wakacyjnym w szkołach gminy Trzyciąż trwają poważne prace remontowe, m. in. wszystkie budynki szkół publicznych podawane są gruntownej termomodernizacji. ZS w Suchej oraz ZS w Zadrożu oraz w ZS Zadrożu - Oddział Przedszkolny są zmodernizowane z pomocą dofinansowania unijnego dysponowanego przez Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś 4 Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Roboty termomodernizacyjne wraz z wymianą źródeł ciepła - przebudowa kotłowni węglowych na gazowe - w trzech budynkach w Zespole Szkół w Suchej, Zespole Szkół w Zadrożu oraz w ZS Zadrożu - Oddział Przedszkolny będą możliwe dzięki pozyskaniu przez gminę unijnego dofinansowania w wysokości 839 862,55 zł co stanowi 57,45% wartości projektu pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynkach użyteczności Publicznej: Zespołu Szkół w Zadrożu, Zespołu Szkół w Suchej, Zespołu Szkół w Zadrożu - oddział Przedszkolny". Jego całkowity koszt obliczono wstępnie na kwotę 1 461 901,82 zł. Umowę na to dofinansowanie wójt Roman Żelazny podpisał wraz z przedstawicielami Zarządu Województwa Małopolskiego Marszałkiem Jackiem Krupą oraz wicemarszałkiem  Wojciechem Kozakiem 28 lipca 2017 r. Planowo projekt musi zostać zakończony do 31 grudnia 2017 r.

Prace na zewnątrz budynków (termomodernizacje) wykona wybrana w przetargu nieograniczonym Firma Projektowo-Budowlana „Włodarz” Michał Włodarz z Gruszowa, która zaoferowała się zrealizowaćć to zlecenie za kwotę 922 500 zł. W budynku ZS w Suchej wykonane zostanie ocieplenie ścian nadziemia, piwnic i fundamentów, a także stropu pod dachem szkoły i sali gimnastycznej. W ramach remontu w szkole w Zadrożu przewidziano ocieplenie stropodachu, wymianę okien zewnętrznych w piwnicy na nowe z PCV, wymianę drzwi i ocieplenie ścian budynku przy kotłowni wełną mineralną.

Dodatkowo ta sama firma dokona przebudowy trzech szkolnych kotłowni pod wymogi pieców gazowych oraz wykona nowe instalacje CO i gazowe za kwotę 565 800 zł.

- Termomodernizacje, które uda się nam zrobić w tym roku podniosą efektywność utrzymania budynków, stanowiących majątek gminy i przyniosą rzeczywiste oszczędności z zużyciu energii. Przyczynią się także do poprawy estetyki obiektów szkolnych - podkreśla wójt Roman Żelazny.

  • 1z
  • 2z
  • 3z
  • re2
  • re3
  • remont-zs-sucha
  • termomodernizacja-loga

 

CELE I WYNIKI REALIZACJI PROJEKTU:

Bezpośrednim celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w trzech budynkach użyteczności publicznej Gminy Trzyciąż (w Zespole Szkół w Suchej, Zespole Szkół w Zadrożu oraz w ZS Zadrożu - Oddział Przedszkolny) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery wynikających ze spalania węgla.

Szczegółowe efekty bezpośrednie projektu to:

- Poprawa jakości funkcjonowania 3 placówek oświatowych poprzez zmniejszenie rocznego zużycia energii cieplnej;

- Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery (CO2, pyły);

- Podniesienie standardu energetycznego i komfortu cieplnego budynków;

- Podniesienie standardu techniczno-użytkowego budynków;

- Poprawa warunków i jakości nauczania w zakresie edukacji szkolnej na terenie gminy Trzyciąż.

W perspektywie długoterminowej osiągnięcie tak zdefiniowanych celu i efektów szczegółowych przekłada się na długofalowe oddziaływanie przede wszystkim w dwóch

dziedzinach:

- stan środowiska i jego konsekwencje dla ludności gminy,

- stan infrastruktury publicznej i jego konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego gminy.

W tych dwóch dziedzinach przewiduje się następujące długofalowe oddziaływanie projektu wykraczające poza okres jego realizacji i trwałości:

- poprawa stanu środowiska na obszarze gminy i poza nią,

- poprawa jakości życia mieszkańców,

-pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców,

- zmniejszenie zachorowalności na choroby układu oddechowego,

- poprawę bezpieczeństwa i warunków kształcenia,

- zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do właściwie funkcjonujących placówek oświatowych,

- przeciwdziałanie marginalizacji edukacyjnej i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z terenów wiejskich,

- pozytywny wpływ na budżet gminy (oszczędności eksploatacyjne),

- pozytywny wpływ na budżet państwa (zmniejszanie kosztów leczenia i konsekwencji ekonomicznych chorób),

- budowanie pozytywnego wizerunki Gminy jako miejsca osiedlania się i prowadzenia działalności gospodarczej.