Studium Gminy Trzyciąż - Wyłożenie do publicznego wglądu od 20.11.2017 do 20.12.2017 r.

Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 84

W miesiącu 1683

Wszystkich 102782

Najnowsze i obowiązujące zmiany ustawy o ochronie przyrody w zakresie zezwoleń na usuwanie drzew/krzewów oraz naliczania administracyjnych kar pieniężnych. 

 

 

Ustawa o ochronie przyrody przyniosła kolejne zmiany dot. usuwania drzew/krzewów. 

Zgodnie z art.83f ust. 4 i 5 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z póżn. zm.)

 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do tut. organu, zamiaru usunięcia drzew/krzewów, jeżeli obwód pnia  mierzonego na wysokości 5 cm przekracza: 

 1. 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego, ,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm w przypadku pozostałych drzew
 4. drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego

 

Wzór zgłoszenia został dołączony do niniejszego artykułu w załączniku. Do zgłoszenia, właściciel obowiązany jest dołączyć załączniki: 

Załączniki:

- mapka /rysunek określająca usytuowanie drzew  na nieruchomości (każde drzewo winno być ponumerowane i zaznaczone na mapie wraz z podanym obwodem pnia mierzonego            na wysokości 5 i 130 cm),

- zgoda współwłaściciela nieruchomości na usunięcie drzew

- nowy numer Księgi Wieczystej lub inny dokument stwierdzający własność (do wglądu)

- dokumentacja fotograficzna (każdego drzewa, łącznie z koroną)

Nie dołączenie powyższych załączników skutkować będzie wystosowaniem pisma (Postanowienia) nakładającego obowiązek  uzupełnienia  zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa/drzew. Natomiast nie uzupełnienie braków, skutkować będzie wydaniem decyzji wnoszącej sprzeciw, w związku z nieuzupełnieniem braków formalnych zgłoszenia. 

 

-

Gmina, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio:

1) nazwy gatunku drzewa;

2) obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

 1. a) posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
 2. b) nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.
 3. Z oględzin sporządza się protokół.
 4. Po dokonaniu oględzin organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
 5. W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.
 6.  Nałożenie obowiązku, o którym mowa w ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w ust. 8.
 7. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) albo w przypadku, o którym mowa w art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
 8. Organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, może przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa.