Na podstawie  art. 24a ust. 4, 5, 6 ustawy z dnia 17 maja  1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016, poz. 1629 ze zm)  informuję, że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olkuszu przy ul. Mickiewicza 2 w pokoju nr 115  w terminie od   11 września  -  29  września 2017 r. w godzinach:
poniedziałek          8°° - 17°°
wtorek-piątek      8°° -  15°°
zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo-kartograficznego dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla  obrębu Zadroże jednostki ewidencyjnej Trzyciąż   w  zakresie: gruntów, budynków, obiektów trwale związanych z budynkami, lokali i podmiotów.

Każdy  czyjego  interesu  prawnego  dotyczą  dane  ujawnione   w  projekcie  operatu  opisowo – kartograficznego   może  w  okresie  wyłożenia  projektu  do wglądu  zgłaszać  uwagi  do  tych  danych.  Skorzystanie  z  powyższego  prawa  leży w  interesie  w/w  osób ,  aby  na  tym  etapie  prac  modernizacyjnych  ujawnić  ewentualne  błędy  i  nieprawidłowości,  co  do  danych  ujawnionych  w  projekcie  operatu  opisowo – kartograficznego. Zainteresowani powinni zgłaszać się z posiadanymi dokumentami dotyczącymi gruntów, budynków i lokali takimi  jak: akty notarialne, akty własności ziemi, odpisy z ksiąg wieczystych, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne w tym pozwolenia na budowę wraz z dokumentacją architektoniczno-budowlaną, oraz zaświadczenia o samodzielności lokali  i  innymi  dokumentami. Informuję o konieczności przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość. W imieniu osób nieobecnych mogą występować pełnomocnicy, po  przedłożeniu  pisemnego  pełnomocnictwa.

Zgłaszane  uwagi  zostaną  rozpatrzone  w  terminie  do  15  dni roboczych  od  upływu   terminu  wyłożenia  do  wglądu  projektu  operatu  opisowo- kartograficznego. Po  upływie  obowiązujących terminów, dane objęte modernizacją,  zawarte   w  projekcie  operatu  opisowo-  kartograficznego  stają  się  danymi  ewidencji  gruntów  i  budynków  i  podlegają  ujawnieniu  w  bazie  danych  ewidencji  gruntów i  budynków.  Informację  o  tym  starosta  ogłasza  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Małopolskiego  oraz  w  Biuletynie   Informacji  Publicznej  na  stronie  podmiotowej  starostwa.  Każdy,  czyjego  interesu  prawnego  dotyczą  dane  zawarte w  ewidencji  gruntów  i  budynków  ujawnione  w  operacie  opisowo-  kartograficznym,  może  w  terminie  30  dni  od  dnia   ogłoszenia  w  Dzienniku Urzędowym  Województwa  Małopolskiego informacji,  o  której  mowa  powyżej  zgłaszać zarzuty  do  tych  danych.