Studium Gminy Trzyciąż - Wyłożenie do publicznego wglądu od 20.11.2017 do 20.12.2017 r.

Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 1

W miesiącu 2664

Wszystkich 97414

Ogłoszenie nr 601028-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

Nazwa:

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia , sprzętu informatycznego oraz zaprojektowanie, wykonanie i administrowanie siecią komputerową w ramach projektu " Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK" realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy Trzyciąż.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Postępowanie realizowane jest w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, zgodnie umową nr RPMP.10.01.03-12-0289/16-00 z dnia 25.05.2017 r.

Załączniki:

-OGŁOSZENIE

-SIWZ

Wykaz załączników do  SIWZ:

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty;

Załącznik nr 2 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania;

Załącznik nr 4 – wzór wykazu wykonanych dostaw;

Załącznik nr 5 – wzór informacji Wykonawcy, dotyczącej przynależności do grupy kapitałowej;

Załącznik nr 6A, 6B, 6C – opisy części przedmiotu zamówienia;

Załącznik nr 7 – Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy