Studium Gminy Trzyciąż - Wyłożenie do publicznego wglądu od 20.11.2017 do 20.12.2017 r.

Kontakt

Urząd Gminy Trzyciąż
Trzyciąż 99
32-353 Trzyciąż
NIP: 637-202-41-12
REGON: 351556270

Nr konta Gminy Trzyciąż:

46 8591 0007 0280 0000 0097 0001
Krakowski Bank Spółdzielczy

tel. 012/3894 002
fax. 012/3894 001

e-mail: trzyciaz@ug.pl


Godziny urzędowania:
Poniedziałek   8:00-16:00
Wtorek-Piątek 7:30-15:30

Telefony alarmowe:
Zarządzanie Kryzysowe,
Urząd Gminy Trzyciąż
:
p. Zbigniew Półtorak 
tel. 600 298 653

Prezes WiK Sp. z o.o. Trzyciąż:
p. Krzysztof Stajniak 
tel. 508 361 999

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olkuszu
tel. 608 346 786, 606 341 448

Odwiedziny

Dzisiaj 114

W miesiącu 941

Wszystkich 99084

 IiR.271.11.2017r.                                                                                                            Trzyciąż, 14.11.2017r.                  

Tablica ogłoszeń, strona internetowa

                                                      

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Dostawa  pomocy dydaktycznych  i wyposażenia , sprzętu informatycznego  oraz zaprojektowanie,  wykonanie  i administrowanie siecią komputerową w ramach projektu " Rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie matematyki, przedmiotów przyrodniczych i TIK" realizowanego w placówkach oświatowych na terenie gminy Trzyciąż..  Znak: liR.271.11.2017

Działając na podstawie  art.92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017r. , poz. 1579) zwaną w dalszej części „PZP” informuje, że po dokonaniu  badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu :

 1. W przedmiotowym przetargu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
 2. W przedmiotowym postepowaniu nie odrzucono żadnego z Wykonawców.

III.  Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert oraz informacja o liczbie punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie przedstawia się następująco:

Dla  części pierwszej zamówienia:

Dostawa  pomocy dydaktycznych  i wyposażenia , do n/w placówek oświatowych:

 • Szkoła Podstawowa w Suchej ;
 • Szkoła Podstawowa w Zadrożu;
 • Szkoła Podstawowa  w Jangrocie

 

Lp

Nazwa i adres  Wykonawcy , ofert złożonych w terminie

Cena brutto oferty

 PUNKTY W KRYTERIUM CENA

Termin dostawy

PUNKTY W KRYTERIUM TERMIN DOSTAWY

Razem punktów

1

Edukarium Sp. z o.o.

85-451 Bydgoszcz

Ul. Grunwaldzka 207

53 234,00 zł

60 pkt.

Do 30 dni od daty podpisania umowy

40 pkt.

100

2

Nowa Szkoła Sp. z o.o.

90-248 Łodź

Ul. POW 25

61 870,00 zł

51,6 pkt.

Do 40 dni od daty podpisania umowy

30 pkt.

81,6

 

 Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Wykonawcę:

Edukarium Sp. z o.o. 85-451 Bydgoszcz, Ul. Grunwaldzka 207

 

 

dla części drugiej zamówienia:

 

 1. 2. Dostawa sprzętu informatycznego do n/w placówkach oświatowych:
 • Szkoła Podstawowa  w Suchej ;
 • Szkoła Podstawowa  w Zadrożu;
 • Szkoła Podstawowa  w Jangrocie

oraz  zaprojektowanie,  wykonanie  i administrowanie siecią komputerową w

 • Szkoła Podstawowa  w Zadrożu;
 • Szkoła Podstawowa w Jangrocie

 

LP

Nazwa i adres  Wykonawcy , ofert złożonych w terminie

Cena brutto oferty

 

PUNKTY

Wysokość miesięcznego wynagrodzenia  za usługi w zakresie

administrowania siecią komputerową.

 

PUNKTY

Okres gwarancji

 

PUNKTY

Ilość godzin  pracy (w okresie miesiąca)  administratora sieci (serwisanta) na miejscu zainstalowania sieci  w każdej z placówek oświatowych

PUNKTY

Czas podjęcia pracy przy usuwaniu awarii sprzętu lub

Oprogramowania

PUNKTY

Razem pkt.

3

PROGRES Systemy Komputerowe sp. z o.o.

Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków

 

398953,45zł

 

47,26 pkt.

500,00 zł

 

6 pkt

48 mies.

 

15 pkt.

3 godz. / miesiąc

15 pkt.

1 doba

 

10 pkt.

93,26

 

4

ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka ,Łukasz Krężel

ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom

 

377109,70zł

 

50 pkt.

300,00 zł

 

10 pkt

36 mies.

 

10 pkt.

3 godz. / miesiąc

15 pkt.

1 doba

 

10 pkt.

95,00

Jako  ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka ,Łukasz Krężel

ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom

   

Informujemy, że w terminie  zgodnym z zapisami art.94 ust.1  ustawy PZP umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta  po upływie 5 dni od daty dostarczenia niniejszego zawiadomienia.

 

 

Rozdzielnik:

 1. Strona internetowa ;
 2. 2.tablica ogłoszeń
 3. Edukarium Sp. z o.o. 85-451 Bydgoszcz, Ul. Grunwaldzka 207
 4. Nowa Szkoła Sp. z o.o., 90-248 Łodź, Ul. POW 25
 5. PROGRES Systemy Komputerowe sp. z o.o., Al. Mickiewicza 27, 31-120 Kraków
 6. ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka ,Łukasz Krężel , ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom
 7. a/a